Aktieägarna i Neola Medical AB, org.nr 559069-9012, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kommer årsstämman med stöd av tillfälliga lagregler genomföras med poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Neola Medical välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs i pressmeddelandet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: PM Kallelse Årsstämma 2021