IPO 2020

Information om Neola Medical IPO 2020

Neola Medical inledde under 2020 en process för att noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Här samlar vi information kopplat till den processen.

Som ett led i att notera Neola Medical har Gasporox som grundade bolaget valt att dela ut hela sitt innehav i Neola Medical till Gasporox aktieägare. För mer information om utdelningen, besök www.gasporox.se eller läs mer i informationsbroschyren nedan/till höger.

Erbjudandepris
6,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,40 SEK per aktie.
En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Courtage utgår ej.

Emissionsvolym
Högst 3 515 625 units, vilket innebär högst 3 515 625 aktier och högst 3 515 625 teckningsoptioner av serie TO1.

Emissionsbelopp
Neola Medical tillförs 22,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet. Emissionskostnaderna för Erbjudandet uppgår till
cirka 2,1 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO1
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 8,32 SEK under perioden 4 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Neola Medical ytterligare 29,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK.

Övertilldelningsoption
Övertilldelningsoptionen består av högst 527 343 nyemitterade units. De units som emitteras i övertilldelningsoptionen ska ha samma teckningskurs som de i Erbjudandet.

Värdering
Cirka 45 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser cirka 18 MSEK motsvarande 80 procent av Erbjudandet.

Teckningsperiod
7 september 2020 – 21 september 2020.
Offentliggörande av utfall omkring den 22 september 2020.

Likviddag
30 september 2020.
Preliminär första handelsdag 2 oktober 2020 på Nasdaq First North.

Minsta teckningspost
820 units motsvarande 5 248 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.