Aktieinformation

Aktieinformation

Neola Medical AB (publ) noterade bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 2 oktober 2020. Neola Medical AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Bolagets aktie handlas under kortnamn NEOLA.

Bolagets ISIN-kod för aktien är: SE0014829255

ISIN-kod för teckningsoptioner TO1 är: SE0014731006

Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Aktiegraf

Ägarlista

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvotvärde Förändring av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2016 Nybildning 1,00 50 000 50 000 50 000 50 000
2017 Nyemission 1,00 33 333 33 333 83 333 83 333
2020 Fondemission 6,00 0 416 667 83 333 500 000
2020 Aktiesplit 0,036 13 916 611 0 13 999 944 500 000
2020 Nyemission 0,036 18 786 671 14 018 730 500 671
2020 Sammanläggning 0,071 2:1 0 7 009 365 500 671
2020 Nyemission 0,071 3 515 625 251 117 10 524 990 751 788
2021 Företrädesemission 0,071 10 524 990 751 788 21 049 980 1 503 576
2022 Nyemission 0,070 34 636 324 2 414 841 55 686 304 3 918 417
2024 Nyemission 0,070 14 463 930 1 033 142 70 150 234 4 951 559

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande fem (5) incitamentsprogram i Neola Medical.

 

  • Teckningsoptioner 2021/2025A (för ledande befattningshavare, övriga anställda och konsulter i bolaget) som beslutades vid årsstämman den 20 maj 2021. Under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 juni 2025, kan dessa utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.
  • Teckningsoptioner 2021/2025B (för styrelsens ledamöter). som beslutades vid årsstämman den 20 maj 2021. Under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 juni 2025, kan dessa utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.
  • LTI 2022/2026 (för verkställande direktör) som beslutades vid extra bolagsstämma den 27 september 2022. Incitamentsprogrammet ska löpa under en period om fyra hela räkenskapsår, d.v.s. från den 1 januari till den 31 december, under åren 2022 – 2025.
  • Teckningsoptioner 2023/2027A (för ledande befattningshavare, övriga anställda och konsulter i bolaget) som beslutades vid årsstämman den 17 maj 2023. Under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027, kan dessa utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.
  • Teckningsoptioner 2031/2027B (för styrelsens ledamöter). som beslutades vid årsstämman den 17 maj 2023. Under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027, kan dessa utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.

Prenumeration