Aktieinformation

Aktieinformation

Neola Medical AB (publ) noterade bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 2 oktober 2020. Neola Medical AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Bolagets aktie handlas under kortnamn NEOLA.

Bolagets ISIN-kod för aktien är: SE0014829255

ISIN-kod för teckningsoptioner TO1 är: SE0014731006

Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

 

 

Aktieägare

I aktieägarlistan ovan listas Neola Medicals tio största aktieägare per den 30 juni 2022 (källa: Euroclear).

Aktiestruktur

 

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande två (2) incitamentsprogram i Neola Medical som beslutades vid årsstämman den 20 maj 2021. Teckningsoptioner 2021/2025A (för ledande befattningshavare, övriga anställda och konsulter i Bolaget) och 2021/2025B (styrelsens ledamöter) kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 juni 2025, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.

Incitamentsprogram – beslut och villkor