Företrädesemission 2022

Information om Neola Medicals Företrädesemission 2022

Här samlar vi all information om företrädesemissionen som genomfördes under hösten 2022.

Företrädesrätt
Den som på avstämningsdagen den 30 september är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Emissionsvolym
Erbjudandet omfattar högst 42 099 960 nyemitterade aktier, motsvarande totalt cirka 54,7 miljoner SEK.

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 30 september 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 28 september 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemission är den 29 september 2022.

Teckningstid
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 4 oktober 2022 till och med den 18 oktober 2022. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast sista dagen av teckningsperioden den 18 oktober 2022. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Neola Medicals webbplats, https://www.neolamedical.se/.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 oktober 2022 till och med den 13 oktober 2022 under beteckningen NEOLA TR. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0018689044. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som ej avses utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 13 oktober 2022 eller användas för teckning av aktier senast den 18 oktober 2022 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl primär som subsidiär teckningsrätt till den nya innehavaren av teckningsrätten. Teckningsrätter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 13 oktober 2022 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 18 oktober 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market från den 4 oktober fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 45. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA.

Utspädning
Företrädesemissionen medför, vid full teckning, att antalet aktier i Bolaget ökar från 21 049 980 aktier till 63 149 940 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 67 procent av det totala antalet