Personuppgiftspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Neola Medical AB (publ), org.nr 559069-9012, (”Bolaget”) behandlar dina personuppgifter. Med termerna ”vi”, ”vår” och ”oss” i denna policy avses Neola Medical AB (publ).

 

Godkänd
2020-09-15 Hanna Sjöström

Vi värnar om din integritet och kommer alltid att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt, vilket bland annat innebär att:

 • Vi behandlar personuppgifter på ett korrekt och öppet sätt.
 • Vi samlar in personuppgifter för de legitima syften som anges i denna policy, och behandlar inte personuppgifterna på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • De personuppgifter vi behandlar är adekvata, relevanta och nödvändiga för de ändamål för vilka de samlas in och används.
 • De personuppgifter vi behandlar är korrekta och uppdateras vid behov.

Se nedan för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Neola Medical AB (publ) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2. Vem behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Besökare, det vill säga privatpersoner som besöker och använder vår webbplats.
 • Marknadsföringsmottagare; det vill säga privatpersoner som har registrerat sig för att få vårt nyhetsbrev eller gå med i vår kundklubb, eller som vi samlar in information om via våra sociala medier.
 • Kunder och partners, det vill säga privatpersoner som köper eller på annat sätt visar intresse för våra produkter eller tjänster, eller privatpersoner som representerar våra befintliga eller framtida kunder/partners.
 • Leverantörer, det vill säga privatpersoner som är representanter för våra leverantörer.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi kan komma att behandla både information som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

3.1 Om du är en besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

 • IP-nummer och information om din användning av Neola Medical AB (publ) hemsida.

3.2 Om du är en marknadsföringsmottagare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som marknadsföringsmottagare:

 • Kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 • IP-nummer och information om din användning av Neola Medical AB (publ) hemsida.

3.3 Om du är kund, partner, investerare eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund, partner, investerare eller leverantör, eller representant för sådan:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer,
 • IP-nummer och information om din användning av Neola Medical AB (publ) webbplats,
 • Kopia av ID-kort/körkort, och
 • Betalningsdata och information som avslöjar efter en kreditupplysning.

4. Varför och på vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter?

4.1

För att kunna sluta och hantera avtal med dig som kund, partner eller leverantör, eller en representant för sådan, samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte tillhandahåller ovan nämnda personuppgifter kan vi inte erbjuda våra produkter och tjänster eller på annat sätt uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Om du är representant eller kontaktperson för en organisation som är kund, partner eller leverantör är den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter en intresseavvägning, det vill säga behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör våra legitima intressen av att upprätthålla och uppfylla våra avtalsenliga åtaganden. Om du inte tillhandahåller ovan nämnda personuppgifter kan det hända att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot den organisation som du är representant för.

4.2

Om du är representant eller kontaktperson för en organisation som är kund, partner eller leverantör är den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter en intresseavvägning, det vill säga behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör våra legitima intressen av att upprätthålla och uppfylla våra avtalsenliga åtaganden. Om du inte tillhandahåller ovan nämnda personuppgifter kan det hända att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot den organisation som du är representant för.

4.3

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som tillhör dig som besökare, marknadsföringsmottagare, kund, partner eller leverantör för att säkerställa kvaliteten på vår verksamhet, för att kontakta dig och/eller för att erbjuda och marknadsföra våra produkter eller tjänster till dig. Vi kan även skicka relevanta erbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via e-post etc. Den rättsliga grunden är att sådan behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och även möta dina behov som marknadsför produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla personuppgifter för dessa ändamål går utöver ditt potentiella intresse av att skydda din personliga integritet, i ljuset av de potentiella fördelar som marknadsföringen ger dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.4

Vissa personuppgifter kan komma att behandlas på grund av att Neola Medical AB (publ) är skyldiga att uppfylla vissa rättsliga förpliktelser, såsom personuppgifter som behandlas till följd av vår redovisningsskyldighet eller andra förpliktelser som anges i lag.

4.5

Utöver ovanstående ska även tilläggas att Neola Medical AB (publ) kan komma att behandla personuppgifter med den lagliga grunden för samtycke, som i så fall kommer att samlas in separat från denna policy.

5. Hur länge lagras dina personuppgifter?

5.1

Neola Medical AB (publ) sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt i förhållande till det ändamål för vilket uppgifterna behandlas. Därför utför vi undersökningar av personuppgifterna regelbundet och tar bort uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla.

5.2

Vi sparar uppgifter om dig som kund, partner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter att avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifter så länge som ett rättsligt anspråk relaterat till avtalet är eller kan göras gällande. Vi kan dock behöva lagra personuppgifter även efter denna tidsperiod, t.ex. för att hantera garantier, försäkringar eller tidsfrister för reklamationer, följa lagkrav, hantera andra lagkrav som kan riktas mot Neola Medical AB (publ) och som inte härrör från något avtal eller för att marknadsföra produkter eller tjänster och skicka erbjudanden som vi tror att du kan vara intresserad av.

5.3

Vi sparar uppgifter om dig som marknadsföringsmottagare tills du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du invänder mot behandlingen kommer vi att radera dina personuppgifter så snart som möjligt.

5.4

Vi sparar uppgifter om dig som besökare tills du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter eller i upp till 24 månader efter ditt senaste besök på webbplatsen. Om du invänder mot behandlingen kommer vi att radera dina personuppgifter så snart som möjligt.

6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

6.1

Dina personuppgifter kan lämnas till och behandlas av tredje part. Dessa kan omfatta koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, affärskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer då dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs på grund av lag, tvister, myndighetsförfrågningar eller beslut eller efter begäran från dig, alternativt när så krävs för att tillgodose Neola Medical AB (publ) berättigade intresse. Neola Medical AB (publ) förblir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas till tredje part, medan tredje part, beroende på omständigheterna, blir oberoende personuppgiftsansvariga, personuppgiftsansvariga tillsammans med Neola Medical AB (publ) eller personuppgifter processor till Neola Medical AB (publ).

7. Hur och var lagrar vi dina personuppgifter?

7.1

Neola Medical AB (publ) vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

7.2

Neola Medical AB (publ) kan komma att behandla personuppgifter inom såväl som utanför EU/EES. Vi kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifter sker lagligt och att personuppgifterna kommer att fortsätta att skyddas av mottagarna utanför EU/EES.

8. Cookies

8.1

När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att ta reda på vilka sidor du är intresserad av. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för funktionalitet, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

8.2

Vi använder cookies för att samla in data och till exempel sammanställa antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse för att optimera vår webbplats och ge dig en bättre upplevelse när du är på webbplatsen.

8.3

Vi använder också tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring till dig på andra webbplatser eller mediekanaler.

8.4

Vi sparar inte dina personuppgifter angående cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande ha tillgång till det mesta av vårt innehåll på webbplatsen. Om du väljer att blockera cookies kan det dock försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

9. Profilering

Neola Medical AB (publ) kan komma att behandla dina personuppgifter genom profilering, såsom analys av hur du använder vår webbplats, vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, detaljer om dina köp etc. för att ge dig erbjudanden som vi tror kan intressera dig du. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom profilering. Men om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lag, kan vi ändå fortsätta med behandlingen.

10. Vilka rättigheter har du som registrerad?

10.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till oss och begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar relaterade till dig. Du har även rätt att begära information om bland annat syftet med behandlingen och mottagarna av uppgifterna. Neola Medical AB (publ) kommer att förse dig med en kopia av de behandlade personuppgifterna utan kostnad. Om du begär ytterligare kopior kan vi ta ut en administrationsavgift.

10.2 Rätt till rättelse och begränsning

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa omständigheter, begränsade. Om du anser att Neola Medical AB (publ) behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

10.3 Rätt till radering

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen eller om behandlingen grundar sig på ett samtycke som har återkallats. Det kan dock fortfarande finnas lagkrav eller avtalsförhållanden som hindrar oss från att radera dina personuppgifter.

10.4 Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen bygger på en intresseavvägning. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om uppgifterna behandlas i syfte att direktmarknadsföra.

10.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till Neola Medical AB (publ) och få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), förutsatt att sådan portabilitet är tekniskt möjlig och att den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter är samtycke eller att det har varit nödvändigt för fullgörandet av ett avtal.

10.6 Rätt att lämna in ett klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att använda våra kontaktuppgifter som anges nedan i avsnitt 12. Du har även rätt att lämna in ett klagomål angående vår personuppgiftsbehandling till:
Namn: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
Email: datainspektionen@datainspektionen.se

11. Ändringar av policyn

Neola Medical AB (publ) förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policyn. Om policyn väsentligt ändras eller om aktuella uppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn kommer Neola Medical AB (publ) att informera om detta på lämpligt sätt.

12. Kontakt Neola Medical AB (publ)

För frågor om policyn eller önskemål om personuppgifter, vänligen kontakta Neola Medical AB (publ) kontaktperson genom att använda våra kontaktuppgifter nedan.

Kontaktinformation
Namn: Hanna Sjöström, CEO Neola Medical AB (publ)
Email: hanna.sjostrom@neolamedical.se