Styrelsen i Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och att i anslutningen till noteringen, med stöd av bolagstämmans bemyndigande från den 17 augusti 2020, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att förvärva sammanlagt 3 515 625 units i Bolaget, där varje unit består av (1) aktie och (1) teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 7 september till och med den 21 september 2020 och preliminär första handelsdag är den 2 oktober 2020. Därutöver kan Erbjudandet komma att utökas med ytterligare cirka 3,4 MSEK, vilket motsvarar högst
527 343 units, genom en övertilldelningsoption.

Neola Medical har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 18 MSEK, motsvarande 80 procent av emissionslikviden.
Memorandum avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Neola Medicals (https://www.neolamedical.se/) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Nasdaq Stockholm AB har gjort bedömningen att Neola Medical uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och har meddelat att ansökan om notering kommer att godkännas under förutsättning att, bland annat, Bolaget uppfyller tillämpligt spridningskrav.

Motiv till Erbjudandet

Neola Medical AB grundades 2016 som ett helägt dotterbolag till GASPOROX AB (publ) och 2017 blev Bolagets strategiska tekniska partner Norsk Elektro Optikk AS delägare. Gasporox är idag en global aktör, som framgångsrikt har kommersialiserat sin unika gasmätningsteknologi som bland annat används för kvalitetssäkring av förpackningar och produkters hållbarhet inom läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. Neola Medical bildades som ett separat dotterbolag för att fokuserat utveckla medicinteknisk utrustning baserat på samma gasmätningsteknologi för att bland annat bidra till en bättre vård av för tidigt födda barn. Neola Medical har sedan starten lagt en stabil grund för utvecklingen av lungövervakningsutrustningen NEOLA®, som styrelsen bedömer har stor potential på den globala marknaden avseende utrustning för intensivvård av för tidigt födda barn med olika former av lungsjukdom och andningssvårigheter. I januari 2019 tillträdde Hanna Sjöström som VD och Bolaget är idag en fristående organisation från Gasporox, som har delat ut sitt innehav i Neola Medical till sina ägare, och Bolaget står nu redo att ta in kapital för sin tillväxtresa.

Nyemissionen syftar till att ta nästa steg i utvecklingen av NEOLA® vilket omfattar design och dokumentation av instrumentet, verifiering och klinisk validering, regulatorisk process för CE-märkning och FDA godkännande, tillverkning samt införande av kvalitetsledningssystem. Parallellt kommer Bolaget arbeta vidare med marknads- och försäljningsstrategi samt fortsatt samarbete med akademi och Key Opinion Leaders inom neonatologi. Likviden som erhålls via nyemissionen och teckningsoptionen planeras finansiera Bolaget fram till CE-märkning och FDA-certifiering.

Likviden som erhålls i nyemissionen om cirka 22,5 MSEK, med avdrag för emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK, är avsedd för att finansiera följande aktiviteter:

 • Produktutveckling, klinisk validering, kvalitetssystem och regulatoriska processer av NEOLA®- cirka 45% av emissionslikviden
 • Verksamhetskostnader inklusive utökat antal anställda- cirka 45% av emissionslikviden
 • Immateriella tillgångar- cirka 7% av emissionslikviden
 • Marknadsföringskostnader och Investor Relations- cirka 3% av emissionslikviden

Fördelningen av emissionslikviden mellan de olika aktiviteterna kan komma att ändras vid behov.

Erbjudandet i sammandrag

 • Anmälningsperiod: 7 september 2020 – 21 september 2020.
 • Erbjudandepris: 6,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,40 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie
  och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 3 515 625 units, vilket innebär högst 3 515 625 aktier och högst
  3 515 625 teckningsoptioner av serie TO1.
 • Emissionslikvid: Neola Medical tillförs cirka 22,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.
 • Teckningsoptioner av serie TO1: En (1) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 8,32 SEK under perioden från och med 4 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Neola Medical ytterligare cirka 29,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Övertilldelningsoption: Övertilldelningsoptionen består av högst 527 343 nyemitterade units. De units som emitteras i övertilldelningsoptionen ska ha samma teckningskurs som de i

Erbjudandet.

 • Värdering: Cirka 45 MSEK före Erbjudandet.
 • Teckningsförbindelser: Cirka 18 MSEK motsvarande 80 procent av Erbjudandet.
 • Preliminär första handelsdag: 2 oktober 2020 på Nasdaq First North Growth Market.
 • Minsta teckningspost: 820 units motsvarande 5 248 SEK.
 • Utspädning: De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet och/ eller i samband med att övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 3 515 625 aktier från 7 009 365 aktier till högst 10 524 990, motsvarande en utspädning om cirka 33 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av överteckningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 7 009 365 till 11 052 333 aktier, motsvarande en total utspädning om cirka 37 procent.

Vid fullt nyttjande av de 3 515 625 teckningsoptioner av serie TO1 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 3 515 625 aktier från 10 524 990 till 14 040 615 aktier (beräknat efter registrering av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Erbjudandet exklusive överteckningsoptionen), motsvarande en utspädning om cirka 25 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utnyttjas överteckningsoptionen fullt ut så att ytterligare 527 343 teckningsoptioner av serie TO1 utges, kan antalet aktier i Bolaget komma att öka till 15 095 301 aktier (beräknat efter registrering av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Erbjudandet, inklusive överteckningsoptionen), motsvarande en utspädning om cirka 27 procent.
Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 kan innebära en total utspädning om cirka 50 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och överteckningsoptionen inklusive nyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 kan innebära en total utspädning om cirka 54 procent.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Neola Medicals Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Sjöström, VD, Neola Medical AB E-post: hs@neolamedical.se
Telefon: +46 (0)760 107116
Om Neola Medical

Neola Medical AB utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett delägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.), men är sedan 2020 fristående, och förbereds för en notering på NASDAQ First North Growth Market Stockholm den 2 oktober 2020.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Neola Medical eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.