Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av pressmeddelandet.

Styrelsen för Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 27,4 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser (38 procent) och garantiåtaganden (42 procent) motsvarande totalt 80 procent av emissionsvolymen. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 2,60 kronor per aktie. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om att godkänna Företrädesemissionen kommer att offentliggöras senare idag genom separat pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08.00 CEST.