Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) har i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner av serie TO1 genomfört en omräkning enligt optionsvillkoren till följd av den nyligen slutförda företrädesemissionen vars utfall offentliggjordes den 13 oktober 2021. Omräkning har skett av dels teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption, dels med hänsyn till antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Teckningskursen har nu omräknats till 7,18 SEK och varje teckningsoption berättigar – också efter omräkning – till teckning av en (1) aktie.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande