Pressmeddelande

Avtalet ger BTC Health exklusiv rätt att, genom sitt helägda investeringsbolag BioImpact Pty Ltd, distribuera Neola Medicals medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn, NEOLA®, inom Australien, Nya Zeeland, Singapore samt utvalda länder i Stillahavsområdet så snart den regulatoriska processen är på plats.

Efter CE-märkning av NEOLA® kommer BTC att ansöka till Therapeutic Goods Association (TGA) i Australien och Medsafe i Nya Zeeland för produktregistrering och därefter påbörja den kommersiella lanseringen på dessa marknader. I gengäld för den exklusiva distributionsrättigheten investerar BTC bland annat i studier inför marknadslanseringen för att möjliggöra neonatologer att utvärdera och prova NEOLA® på klinik. BTC förväntar att NEOLA® blir godkänd och tillgänglig för försäljning inom 12 månader från det att Neola Medical når en CE-märkning med NEOLA® och har en exklusiv distributörsrätt som kan gälla i tio år.

”Vi ser den australiensiska marknaden som strategiskt viktig då det genomförs mycket neonatal forskning där och det finns ett stort intresse för nya innovationer. Vår strategi för att nå ut på marknader vi inte själv bearbetar är att i tidigt skede signera distributörsavtal med etablerade aktörer som har ett bra nätverk på plats och som har dokumenterad erfarenhet av att etablera nya produkter för att kunna påbörja marknadsbearbetningen i god tid. Med det här avtalet så kommer tiden till marknaden för det aktuella området kunna gå betydligt fortare efter CE-märkningen”, säger Hanna Sjöström, vd för Neola Medical.

“BTC levererar på sin strategi att tillgängliggöra livsavgörande medicinteknik i vår region. Varje år föds mer än 3 procent av de barn som föds i Australien och Nya Zeeland för tidigt. Det motsvarar mer än 10 650 barn och över 97 procent av dessa behöver andningsstöd och monitorering. Vi försäkrar föräldrar att vi kommer att arbeta med myndigheter för att registrera NEOLA® i syfte att säkerställa att den bästa möjliga patientvården kan ges till de barn som är utsatta genom att ha fötts för tidigt.

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2021 kl. 23:00 CET.

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande