22 september 2020 kl. 08:45 CEST

Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”).

Intresset för att teckna units i Neola Medical har varit mycket stort. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 107 MSEK, fördelat på drygt 3 000 konton. Teckningsgraden blev 20 gånger beräknat utifrån antalet tillgängliga units i Erbjudandet. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen 475 procent.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader samt kan därutöver tillföras cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader genom en övertilldelningsoption som motsvarar 15 procent av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 21 september 2020. När nyemissionen inklusive Övertilldelningsoptionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med upp till 4 042 968 aktier vilket totalt ger upp till 11 052 333 aktier. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer antalet aktier att öka ytterligare med 4 042 968 till totalt 15 095 301.

Teckningsåtagare

Innan teckningsperioden påbörjades hade Neola Medical erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissio­nen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande cirka 18 MSEK, vilket motsvarade cirka 80 procent av Erbjudandet.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier kommer ske i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 23 september 2020
  • Likviddag är den 30 september 2020
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 2 oktober 2020

Stabiliseringsåtgärder

Bolaget har samtyckt till att Lago Kapital Oy kan komma att utföra transaktioner i samband med Erbjudandet i syfte att stödja marknadspriset på Bolagets aktier på nivåer över dem som annars kan råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringsåtgärder kan utföras på Nasdaq First North, OTC-marknad eller på annat sätt, vid valfri tidpunkt under perioden som inleds den första dagen som handel i aktierna sker på Nasdaq First North Growth Market och med avslutning senast 30 kalenderdagar därefter. Lago Kapital Oy har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet.

Lago Kapital Oy kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Lago Kapital Oy måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Lago Kapital Oy att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes. 

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Neola Medicals Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Sjöström, VD, Neola Medical AB (publ)
E-post: hanna.sjostrom@neolamedical.se
Telefon: +46 (0) 760 107 116

Om Neola Medical

Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ), men är sedan 2020 fristående, och förbereds för en notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm den 2 oktober 2020.

”Det stora intresset för Neola Medical gör att vi med glädje kan välkomna många nya aktieägare i bolaget. Vår kommande notering skapar en möjlighet att realisera vår vision om att för tidigt födda barn skall kunna få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor och direkt varna vid komplikationer kan vi revolutionera vården av för tidigt födda barn” –  Hanna Sjöström, vd för Neola Medical.

För mer information, se Neola Medicals hemsida www.neolamedical.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Neola Medical eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.