Aktieägarna i Neola Medical AB, org.nr 559069-9012 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl.13.00-14.00 i Bolagets lokaler på Ideon Gateway vån 9, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. I samband med årsstämman kommer även en demonstration av bolagets produkt NEOLA® att genomföras.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska, för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2022.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande till freja.bremborg@neolamedical.se senast kl.17.00 fredagen den 13 maj 2022. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgifter om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Läs Pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande.