Extra bolagsstämma i Neola Medical AB (publ) hölls idag den 14 september 2021. Mot bakgrund av Covid-19 pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon fysik stämma hölls därför inte.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 27 augusti 2021 avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 10 524 990 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 751 788,03 kronor.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande