Aktieägarna i Neola Medical AB, org.nr 559069–9012 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 december 2023, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering börjar kl. 14.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 december 2023,

• dels senast den 21 december 2023, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget via e-post till andriana.molins@neolamedical.com eller per post till Neola Medical AB, c/o Ideon Gateaway vån. 9, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 21 december 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.neolamedical.se).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 13 december 2023 om riktad emission av aktier
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 13 december 2023 om en riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 13 december 2023 om en riktad emission av aktier med rätt till teckning av högst 14 463 930 nya aktier i Bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 033 142,020025 SEK genom emission av högst 14 463 930 aktier.

2. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade investerare som ingått teckningsförbindelser avseende den riktade nyemissionen. Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission Vidare skulle en företrädesemission enligt styrelsens bedömning behövt genomföras till en lägre emissionskurs och medföra en ökad exponering mot potentiell volatilitet på marknaden jämfört med en riktad emission. Efter förhandlingar med tecknarna på armslängds avstånd har Styrelsen kommit överens om en teckningskurs som motsvarar en premie med 11,5 procent jämfört med den senaste stängningskursen. Med hänsyn till ovanstående är det styrelsens bedömning att en företrädesemission inte på ett tid- och kostnadseffektivt sätt kan tillgodose Bolagets kapitalbehov på motsvarande sätt som den Riktade Emissionen. Vidare motiveras avvikelsen av att tecknarna bedöms vara av stort strategiskt värde för Bolaget i dess fortsatta tillväxtresa.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,38275 SEK vilket motsvarar en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2023. Teckningskursen har förhandlats med tecknarna på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen som marknadsmässig. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

4. Teckning ska ske på separat teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga sista dag för teckning.

5. Betalning av tecknade aktier ska ske inom tre handelsdagar från det att extra bolagsstämma i Bolaget godkänt styrelsens beslut om den riktade emissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.

6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.


ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.neolamedical.se) senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
__________________________

Lund i december 2023
NEOLA MEDICAL AB
Styrelsen