Årsstämma i Neola Medical AB (”Bolaget”) hölls idag den 22 maj 2024 i Bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter. Märta Lewander Xu, Tommy Hedberg, Mattias Lundin och Urban Ottosson omvaldes som styrelseledamöter och Monica Alfaro Welling valdes som ny styrelseledamot. Märta Lewander Xu omvaldes som styrelseordförande. Bolagets revisor KPMG AB omvaldes som revisorer med auktoriserad revisor Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

Riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026

Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av högst 200 000 teckningsoptioner inom ramen för incitamentprogrammet LTI 2022/2026 till Bolagets verkställande direktör, Hanna Sjöström. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027. I det fall samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 200 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 0,0028 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent vid tidpunkten för årsstämman 2024.