Årsstämma i Neola Medical AB (”Bolaget”) hölls idag den 17 maj 2023 i Bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med tre brisbasbelopp till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter. Märta Lewander Xu, Anders Weilandt, Tommy Hedberg, Mattias Lundin och Urban Ottosson omvaldes som styrelseledamöter. Märta Lewander Xu omvaldes som styrelseordförande. Bolagets revisor KPMG AB omvaldes som revisorer med auktoriserad revisor Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

Införande av incitamentsprogram till ledande befattningshavare, övriga anställda och konsulter i Bolaget
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av högst 2 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, övriga anställda och konsulter i Bolaget (”Incitamentsprogram 2023/2027A”). Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med 1 juni 2027 till och med 30 juni 2027 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027A tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 2 000 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 3,47 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för årsstämman.

Införande av incitamentsprogram till styrelsens ledamöter
Stämman beslutade att godkänna aktieägaren Pär Josefssons förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av högst 1 600 000 teckningsoptioner till styrelsen i Bolaget (”Incitamentsprogram 2023/2027B”). Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med 1 juni 2027 till och med 30 juni 2027 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027B tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 1 600 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 2,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för årsstämman.

Riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026
Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av högst 784 800 teckningsoptioner under incitamentprogrammet LTI 2022/2026 till Bolagets verkställande direktör, Hanna Sjöström. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram LTI 2022/2026 tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 784 800, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 1,38 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent vid tidpunkten för årsstämman 2023.