Neola Medical AB ("Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Neola Medicals aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 21 augusti 2023.