Företrädesemission genomfördes som säkrade kapital inför det fortsatta arbetet med kliniska och tekniska studier. En viktig milstolpe uppnåddes när Bolaget erhöll certifiering av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 13485. Artikel publicerad i Pediatric Research visar på fördelarna med teknologin som används i Neola®. Den hittills största kliniska studien med 100 nyfödda barn slutfördes och positiva subgruppsresultat visar att teknologin fungerar väl för mätning av barns lungor. Ett antal nyckelrekryteringar har genomförts under året för att stärka både regulatorisk och klinisk kompetens inför det fortsatta arbetet för marknadsgodkännande av FDA i USA och CE-märkning i Europa.

Sammanfattning av perioden oktober-december 2022

  • Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 110 tkr (-1 753)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 31 829 tkr (18 389)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,10)

Sammanfattning av perioden januari-december 2022

  • Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (625)
  • Rörelseresultatet uppgick till -10 386 tkr (-6 653)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 17 150 tkr (6 293)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr (-0,47)
  • Likvida medel uppgick till 40 089 tkr (22 939)

Vd kommenterar
Det har varit ett intensivt år 2022 för Neola Medical med betydande utveckling i verksamheten och flera uppnådda milstolpar. Det är en spännande tid för bolaget, då vi står i slutfasen för utvecklingen av Neola®, vår medicintekniska produkt för kontinuerlig lungmonitorering av för tidigt födda barn. Beslutet att under året byta bolagsnamn till Neola Medical har varit ett viktigt steg för att positionera bolaget som en banbrytande ny spelare på den internationella marknaden för neonatal intensivvårdsutrustning.

En av årets största höjdpunkter är slutförandet av den hittills största kliniska studien med Neola®-teknologin på Universitetssjukhuset i Cork, Irland. Subgruppsresultaten från de första 50 av 100 barn, som presenterades vid en kongress i USA, visade att teknologin fungerar väl för mätning av nyfödda barns lungor och vi ser fram emot publicering av de samlade resultaten i vetenskapliga tidskrifter. Det här är ett stort steg framåt i utvecklingen av vår produkt för lungövervakning och även ett betydelsefullt steg för att bygga intresse och acceptans för Neola® hos neonatalläkare världen över.

Under det fjärde kvartalet erhöll vi glädjande ISO 13485 certifiering för vårt kvalitetsledningssystem. Certifieringen visar på vårt engagemang för att utveckla en medicinteknisk produkt av högsta kvalitet i enlighet med internationella standarder. Det är ytterligare en milstolpe som är uppnådd enligt plan, och som lägger ännu en grundsten på plats i vår kommersialiseringsplan.

När vi blickar framåt, så ser vi fram emot att fortsätta arbetet med att förbereda för vår marknadslansering i USA efter regulatoriskt godkännande. USA representerar en betydande tillväxtmöjlighet och vi känner tilltro till möjligheten för bolaget att lyckas på den amerikanska marknaden där det finns ett starkt fokus på att förbättra vården av för tidigt födda barn. I linje med våra expansionsplaner har vi under året genomfört ett antal nyckelrekryteringar för att stärka teamet, med både regulatorisk och klinisk kompetens, inför det fortsatta arbetet för marknadsgodkännande av FDA i USA och CE-märkning i Europa.

Till sist vill jag passa på att tacka både befintliga och nya aktieägare för stödet i den företrädesemission som genomfördes under det fjärde kvartalet. Vi har nu säkrat kapital för att fortsätta arbetet med de kliniska och tekniska studier som behövs för vårt regulatoriska godkännande inför kommersialisering av Neola®.

Sammanfattningsvis har vi haft ett starkt 2022 där vi nått betydande milstolpar och tagit stora steg mot marknadslansering. Jag ser fram emot att fortsätta denna fina utveckling av bolaget tillsammans med vårt drivna och engagerade team, med siktet inställt på att snabbt komma till klinik så att vi kan förbättra vården av de för tidigt födda barnen.

Hanna Sjöström, CEO

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Neola Medicals hemsida, www.neolamedical.se.

Lund den 14 februari 2023
Styrelsen