Neola Medical lägger under kvartalet grunden för kommande kommersiella lansering av sin medicinteknik för lungövervakning med start av dotterbolag i USA. Med ett nytt strategiskt patent för Bolagets engångsartiklar ges även ett betydelsefullt skydd för en väsentlig del av bolagets kommande lönsamhetmodell. Kvartalet avslutades med ytterligare ett styrkebesked efter genomförandet av en riktad nyemission till en premium på aktiekursen som säkrade kapital för 2024 och den kliniska studie i USA som genomförs inför kommande FDA-ansökan. Under året har den hittills största kliniska studien med 100 nyfödda barn slutförts och framgångsrika nya resultat visar att Neola® mäter syrgas i lungorna hos 100% av de deltagande 100 nyfödda barnen och att bolagets GASMAS-teknik är en säker, stabil och väl tolererad teknik för lungövervakning av för tidigt födda barn. Bolaget har inför kommande FDA-ansökan etablerat ett nära samarbete med Stanford och utsetts till ett Stanford Impact1-bolag med möjligheten att göra skillnad i vården från dag 1.

Sammanfattning av perioden oktober-december 2023
·       Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
·       Rörelseresultatet uppgick till -2 139 tkr (-3 110)
·       Periodens kassaflöde uppgick till -5 036 tkr (31 829)
·       Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,08)
 
Sammanfattning av perioden januari-december 2023
·       Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
·       Rörelseresultatet uppgick till -9 621 tkr (-10 386)
·       Periodens kassaflöde uppgick till -18 511 tkr (17 150)
·       Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,40)
·       Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023

Vd kommenterar
Neola Medical har haft ett händelserikt år 2023 med betydande utveckling i verksamheten. Vi fortsätter att leverera enligt plan och uppnår våra utsatta milstolpar.

En av årets största höjdpunkter är slutförandet av den hittills största oberoende kliniska studien med Neola®-teknologin vid University College Cork i Cork, Irland. Slutresultaten presenterades vid jENS-konferens i Rom i september och visar att Neola® mäter syrgas i lungorna hos 100% av de deltagande 100 nyfödda barnen och att bolagets GASMAS-teknik är en säker, stabil och väl tolererad teknik för lungövervakning även av för tidigt födda barn.

Särskilt betydelsefullt under året har även varit att vi, som enda europeiska bolag, blivit utvalda av Stanford till Impact1-bolag och därmed får marknadslanseringsstöd från Stanfords neonatologer och specialister. Programmet har även gett oss ett informellt forum för diskussion med FDAs barnläkare och regulatoriska experter om vår regulatoriska strategi och studieplan.

Under året ökade vi vår närvara i USA genom att starta dotterbolaget Neola Medical, Inc. och öppna kontor hos Nordic Innovation House i Palo Alto, ett stenkast från Stanford. Det är ytterligare en milstolpe som är uppnådd enligt vår kommersialiseringsplan, där vi stärker bolagets positionering på den amerikanska marknaden och får bättre förutsättningar att bygga vidare på vårt amerikanska nätverk av key opinion leaders och samarbetspartners för att säkerställa en framgångsrik lansering av Neola® i USA.

Vidare under kvartalet har Neola Medical erhållit ett nytt starkt patent för våra engångsartiklar i Europa, vilket är ett betydelsefullt skydd för en väsentlig del av vår kommande lönsamhetsmodell, då vår affärsmodell bygger på engångsintäkter från Neola® och återkommande intäkter från de tillhörande engångsartiklarna. Det är även glädjande att vårt varumärkesskydd för Neola® nu registrerats i USA, vilket ökar bolagets konkurrenskraft och positionering på den amerikanska marknaden.

Till sist vill jag passa på att tacka både befintliga och nya aktieägare för stödet i den riktade emissionen som genomfördes med en premie på aktiekursen. Vi har nu säkrat kapital för att fortsätta arbetet med de kliniska och tekniska studier under 2024 som behövs för vårt regulatoriska godkännande inför kommersialisering av Neola® i USA.

Sammanfattningsvis har vi haft ett starkt 2023 där vi nått betydande milstolpar och tagit stora steg mot marknadslansering. Vi ser fram emot att fortsätta det intensiva arbetet med produktutveckling av Neola® där fokus ligger på kommande tekniska verifieringsstudier och kliniska valideringsstudier.

Hanna Sjöström, CEO

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Neola Medicals hemsida, www.neolamedical.se.

Lund den 14 februari 2024
Styrelsen