EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Neola Medical AB (”Neola” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en nyemission, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen har tecknats av de befintliga aktieägarna Anmiro AB, Pär Josefsson och LMK Forward AB samt den externa investeraren Brodvik AB (”Tecknarna”). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 20 MSEK. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen för Neola har idag den 13 december 2023 beslutat att genomföra den Riktade Emissionen, bestående av 14 463 930 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma. Emissionslikviden uppgår till cirka 20MSEK. Syftet med den Riktade Emissionen är att ytterligare stärka Bolagets ägarbas samt säkra Bolagets finansiering för 2024 på ett kostnadseffektivt sätt. I den Riktade Emissionen deltar de befintliga aktieägarna Anmiro AB, avseende 4 miljoner kronor, Pär Josefsson, avseende 4 miljoner kronor och LMK Forward AB, avseende 2 miljoner kronor. Brodvik AB deltar som extern investerare i den Riktade Emissionen med ett belopp om 10 miljoner kronor. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till cirka 1,38 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 11,5 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2023.

Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Brodvik AB som ny aktieägare i Neola Medical och att vi tillsammans med Anmiro AB, Pär Josefsson och LMK Forward AB nu säkerställt finansiering framåt med fokus på vår kliniska studie i USA. Det är ett styrkebesked för Neola Medical att vi attraherar en ny strategisk investerare och får ytterligare stöttning från befintliga storägare, dessutom till ett premium på aktiekursen. Vi ser nu fram emot att förbereda för marknadslansering av Neola och att fortsätta att skapa långsiktigt aktieägarvärde”, säger Hanna Sjöström, vd för Neola Medical.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen

Inför beslutet om den Riktade Emissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringslösningar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Styrelsen har dock, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, funnit att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning ha varit betydligt mer kostsam för Bolaget och skulle ha tagit betydligt längre tid att genomföra. Vidare skulle en företrädesemission enligt styrelsens bedömning ha behövt genomföras till en lägre emissionskurs och skulle medföra en ökad exponering mot potentiell volatilitet på marknaden jämfört med en riktad emission. Med hänsyn till ovanstående är det styrelsens bedömning att en företrädesemission inte på ett tid- och kostnadseffektivt sätt kan tillgodose Bolagets kapitalbehov på motsvarande sätt som den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen medför vidare att Bolagets ägarkrets breddas med en ny investerare med ett intresse av Bolaget och dess utveckling. Skälet till att den Riktade Emissionen delvis riktar sig till befintliga aktieägare är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Emissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig. Efter förhandlingar med Tecknarna på armslängds avstånd har Styrelsen och Tecknarna kommit överens om en teckningskurs om cirka 1,38 kronor per aktie, motsvarande en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2023. Teckningskursen och övriga villkor i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Tecknarna på armlängds avstånd och vid sondering av marknaden. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till att teckningskursen i den Riktade Emissionen motsvarar en premie är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställts marknadsmässigt.

Extra bolagsstämma

Den Riktade Emissionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma. De befintliga aktieägare som deltar i den Riktade Emissionen har åtagit sig att rösta för beslutet vid en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier med 14 463 930 från 55 686 304 till 70 150 234 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 1 033 142,02 kronor från 3 977 609,17 kronor till cirka 5 010 751,19 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 20,62 procent.

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.