Deltagande vid investerarkonferensen J.P. Morgan Healthcare Conference i USA. Marknadsförberedande arbetet inleddes genom samarbete med det internationella neonatologinätverket 99NICU. Anslag erhölls från Vinnova, genom Medtech4Health och SWElife, för samverkansprojekt med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus för att möjliggöra kontinuerlig lungövervakning på en ny patientgrupp, större barn i intensivvård och under operation.

Sammanfattning av perioden januari–mars 2023

  • Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 356 tkr (-2 182)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -5 403 tkr (-4 190)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,10)

CEO kommenterar
Det första kvartalet har inneburit ett flertal kliv framåt i bolaget då vi har initierat det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola®. Vi är nu aktiva med besök på neonatalintensivvårdskliniker i såväl Sverige som Europa där vi skapar intresse för vår kommande produkt för lungmonitorering. Då den amerikanska marknaden är en viktig framtida marknad deltar vi även på konferenser i USA och knyter kontakter med amerikanska neonatologer. Vi fortsätter att skydda vårt varumärke inför lansering och har sedan tidigare Neola® registrerat i Australien och Europa, samt nu även i Kina. Produktutvecklingen fortsätter enligt plan och vi är nu i en fas med fokus på teknisk verifiering och förberedelse för preklinisk och klinisk studie. Komponentbristen och de långa ledtiderna som vi påverkats av de senaste två åren har nu minskat, däremot räknar vi med ökade kostnader till följd av rådande inflation.

Jag får ofta frågan om bolagets möjligheter att även monitorera lungorna hos andra viktiga patientgrupper än för tidigt födda barn. Därför är det särskilt roligt att vi tillsammans med Skånes Universitetssjukhus och Lunds universitet beviljats ett anslag från Vinnova, genom Medtech4Health och SWElife, för ett nytt forskningsprojekt. Projektet, MILLA (Monitoring In Lungs using Light Amplification), kommer att undersöka förutsättningarna för kontinuerlig lungövervakning på en ny patientgrupp; större barn i intensivvård och under operation. När barn skall sövas inför en operation, och även vid intensivvård av barn, finns ett behov av att övervaka deras lungor för att snabbt kunna detektera komplikationer relaterade till respiration. Barn har mycket mindre marginaler än vuxna och det är viktigt med snabb behandling av komplikationer som kan uppstå. Projektet kommer undersöka de tekniska möjligheterna och begränsningar för att utöka patientgruppen till större barn. Jag ser fram emot att följa projektets utveckling och möjligheterna till att expandera vår patientgrupp.

Sammanfattningsvis har vi haft ett högt tempo i det första kvartalet 2023 där vi tagit de första stegen i det marknadsförberedande arbetet inför lansering. Vi fortsätter blicka framåt mot målet att nå klinik och förbättra vården av de för tidigt födda barnen så att fler barn kan räddas till ett liv utan svåra funktionsnedsättningar.

Hanna Sjöström, CEO

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Neola Medicals hemsida, www.neolamedical.se.

Lund den 17 maj 2023
Styrelsen