Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade om den 8 september 2022 och extra bolagstämma godkände den 27 september 2022 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till två av de totalt fyra garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om totalt cirka 1,1 MSEK i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,30 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

”Vi är väldigt glada över det starka stödet vi har från våra garanter i företrädesemissionen. Att två av fyra garanter väljer att få ersättning i aktier är ett tydligt tecken på den tilltro de har till Neola Medical och vår fortsatta utveckling”, säger Hanna Sjöström, vd för Neola Medical.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Två garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 828 689 aktier. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av garanternas fordringar på garantiersättning. Enligt villkor i det ingångna garantiavtalet ska teckningskursen motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst 1,30 SEK per aktie. Mot bakgrund av detta har teckningskursen fastställts till 1,30 SEK per aktie.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande