EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av extra bolagstämmas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 55 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen syftar till att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av Neola®, vilket bland annat innefattar tekniska och kliniska valideringsstudier, regulatoriska processer, övriga kommersiella förberedelser inför marknadslansering i USA och Europa samt fortsatt arbete med att stärka patentportföljen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 27 september 2022 (”Extra Bolagsstämman”). Kallelse till Extra Bolagsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland ANMIRO AB och Pär Josefsson (privat och via bolag), och personer i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, inklusive bland annat VD Hanna Sjöström och styrelseordförande Märta Lewander Xu. Vidare har garantiåtaganden lämnats av de befintliga aktieägarna ANMIRO AB, Pär Josefsson (via bolag) och Bengt Nevsten samt den externa investeraren LMK Venture Partners AB.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande

Denna information är sådan information som Neola Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2022 kl. 08:00 CET.