EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 4 oktober 2022, inleds teckningsperioden i Neola Medical AB (publ):s (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) vilken styrelsen beslutade om den 8 september 2022 och extra bolagstämma godkände den 27 september 2022.

Sammanfattning
• Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 30 september 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier, det vill säga en teckningsrelation om 2:1.
• Teckningskursen är fastställd till 1,30 SEK per ny aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 55 MSEK före emissionskostnader.
• Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 oktober 2022 till och med den 13 oktober 2022.
• Teckningsperioden löper från och med den 4 oktober 2022 till och med den 18 oktober 2022.
• Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 44 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till cirka 80 procent.

För fullständig information om villkoren för Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda prospekt (”Prospektet”) som offentliggjorts av Bolaget den 27 september 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt här.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande