Ett för tidigt fött barn är aldrig helt färdigutvecklat och måste växa klart utanför mammans livmoder. Det medför stora krav på vården och vårdpersonalen. Men eftersom nuvarande teknik för att övervaka för tidigt födda barn ofta kan vara smärtsam för barnet finns det ett stort behov av både en bättre och mindre invasiv övervakningsteknik.

I den neonatala intensivvården idag ger man barn stöd från livmodern till den vanliga världen, och i början försöker man imitera miljön i livmodern med hjälp av en kuvös. Under den här perioden är lungornas funktion som mest kritisk. Andningen och syresättningen är nödvändig för att alla organ i kroppen ska fungera, och därför den funktion som är viktigast att vårda och övervaka.

När lungorna inte fungerar påverkas hela kroppen, svängningar i tillståndet kan ge stora skador på flera organ vilket i sin tur försvårar utvecklingen. Försämrat tillstånd kan på lång sikt innebära skador på hjärna och lungor vilket kan påverka barnet senare i livet.

Läs mer: Därför behöver sjukvården och för tidigt födda barn NEOLA

Vårdpersonalen som övervakar barnets lungor gör ofta så manuellt kan inte se komplikationer förrän de börjar bli visuella uttryck på barnet, vilket gör att insatser riskerar att sättas in för sent. Övervakningsprocessen med tekniska verktyg som finns tillgängliga är ofta komplicerade och metoderna som används för att övervaka och vårda barnens lungor kan vara både smärtsamma och riskfyllda. Ett barn på neonatalintensiven behöver ständigt vara uppkopplad mot olika monitorer, vilket är ofrånkomligt för att varna för olika komplikationer som kan uppkomma, och ofta kan justeringar göras först efter att en situation blivit akut. Idag saknas verktyg för att övervaka just lungorna utan att medföra barnet onödig smärta.

Verktygen som används på sjukhus idag gör det möjligt att hantera akuta tillstånd, men har svårt att proaktivt upptäcka mönster som påvisar ett försämrat tillstånd. Med mer effektiva verktyg hade vårdinsatser kunnat sättas in tidigare och med betydligt mindre risk för komplikationer.

Neola Medicals teknik NEOLA möjliggör en kontinuerlig, icke-smärtsam övervakning av barnens lungor. Monitorering av lungor och den livsviktiga syresättningen underlättas och smärtsamma metoder som dränage, respiratorer och blodprover kan i högre grad undvikas. Med NEOLA är det möjligt att, jämfört med dagens teknik, tidigare upptäcka problem i barnets hälsa och därmed också agera snabbare, i vissa fall med så enkla åtgärder som att endast byta position på barnet.

Vill du veta mer om hur det går till vid en förtidig födsel? Läs om Isak som föddes redan i vecka 24.