Varje år föds runt 15 miljoner barn för tidigt runt om i världen, och de prematura födslarna ökar. På listan över de tio länder som har högst antal för tidigt födda bebisar ligger Indien i topp, medan USA hamnar på en överraskande sjätteplats.

Att födas för tidigt, eller prematurt, innebär att graviditeten avslutas före graviditetsvecka 37. Varje år föds ungefär 15 miljoner barn i världen för tidigt, vilket motsvarar drygt tio procent av alla nyfödda. Komplikationer vid för tidig födsel är den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år. Ett av FN:s delmål är därför att senast år 2030 säkerställa att inga spädbarn, eller barn under fem år, dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Man menar också att alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda. 

Läs mer: ”Neola är en viktig pusselbit inom den neonatala intensivvården”

Omkring 60 procent av alla för tidigt födda barn finns i Afrika och Sydasien. Men enligt WHO är prematura födslar ett globalt problem och i de flesta länder ser man också en ökning av för tidigt födda barn. Orsaken till att de prematura födslarna blir allt fler vet man inte säkert, men det finns flera faktorer som höjer risken. Till exempel infektioner, stress, trauma under graviditeten samt diabetes och förhöjt blodtryck hos mamman.  

Det är också vanligare med för tidigt födda barn i låginkomstländer. Där är i genomsnitt 12 procent av alla spädbarn för tidigt födda, medan siffran i höginkomstländer är 9 procent. Lite överraskande är det därför att USA rankas som nummer sex av de tio länder som har det största antalet prematura födslar i världen. År 2020 var drygt en av tio amerikanska födslar prematura och högst siffra hade delstaten Mississippi med hela 13,6 procent. En del av ökningen tros bero på det växande antalet assisterade befruktningar som till exempel IVF-behandling (provrörsbefruktning).  

Bland de lägsta siffrorna när det gäller för tidigt födda ligger Australien/Nya Zeeland och Europa med 6, 4 procent respektive 6, 2. I Sverige föds 5 procent av alla barn före 37 fullgångna graviditetsveckor. Av dem föds drygt 900 före graviditetsvecka 32. 

De tio länder som har störst antal prematura födslar: 

  1. Indien 
  2. Kina 
  3. Nigeria 
  4. Pakistan 
  5. Indonesien 
  6. USA 
  7. Bangladesh 
  8. Filippinerna 
  9. Kongo 
  10. Brasilien 

Källor: Världshälsoorganisationen (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (USA:s nationella folkhälsomyndighet), Illustrerad Vetenskap, March of Dimes, Socialstyrelsen.  

Läs Analyst Groups analys av Neola Medical